To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Αλλάζει το media buying στην τηλεοπτική αγορά

Αλλάζει το media buying στην τηλεοπτική αγορά

Σε διαβούλευση το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου. Tι ακριβώς προβλέπει.

Σε δημόσια διαβούλευση και εντελώς αιφνιδιαστικά ανέβηκε σήμερα Παρασκευή 1η Ιουλίου (http://www.opengov.gr/ypep/?p=493), η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου». Στόχος της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στο σχετικό link είναι με το Ηλεκτρονικό αυτό Σύστημα  να «ρυθμιστεί, απλουστευθεί, εκσυγχρονιστεί η διάθεση και η αγορά τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας στον χώρο, τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και την προστασία ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως των ανήλικων».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 (ώρα 2 μ.μ.).

Τι θα γίνει με το ισχύον καθεστώς

Το ισχύον καθεστώς τιμολόγησης των διαφημίσεων, θα παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες. Η παράταση αυτή θα κυρωθεί νομοθετικά τις αμέσως επόμενες μέρες.

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου;

Ένα σύστημα που θα αλλάζει τον  τρόπο αγοράς και πώλησης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνο. Η όλη διαδικασία θα περνάει από ένα νέο  ηλεκτρονικό σύστημα, μέσα απ’ το οποίο θα διατίθεται ο διαφημιστικός χρόνος από τα κανάλια όχι μόνο προς τα mediashops και τους διαφημιστές, αλλά και απευθείας προς τους ίδιους τους διαφημιζόμενους.

Ποιοι θα συμμετέχουν;

Στην πλατφόρμα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2017 συμμετέχουν μόνο τα εθνικής εμβέλειας δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια που λειτουργούν νόμιμα , καθώς και διαφημιστικές εταιρίες, media shops, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Ποιος θα είναι διαχειριστής;

Διαχειριστής του θα είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα υπόκειται στις αυστηρές προϋποθέσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ο Διαχειριστής θα παρέχει όλα τα στοιχεία των συναλλαγών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. το 10% των συναλλαγών θα πηγαίνει στο ΕΚΟΜΕ με στόχο τη διάσωση ιστορικών αρχείων, την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παιδείας και την ανάπτυξη οπτικοακουστικής και της δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Ως Διαχειριστής του Συστήματος αναδεικνύεται ανά τρία 3  χρόνια κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού οιοδήποτε νομικό πρόσωπο λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3606/2009 ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης εποπτικής αρχής του εξωτερικού.

2Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Διαχειριστή καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Πως θα γίνεται η Φορολόγηση;

1. Ο ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010.

2. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιμολόγησης των Συναλλαγών του « Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου». Οι διατάξεις των εδαφίων δ’ και ε’ του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010 καταργούνται.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι αρμόδιος για τον Διακανονισμό των Συναλλαγών που διενεργούνται στο Σύστημα. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:

Α. Η παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων στο Σύστημα, σε συνεργασία με τον Ρυθμιστή.

Β. Η διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά των Συμμετεχόντων, σε περίπτωση αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Γ. Ο έγκυρος και διαφανής Διακανονισμός των χρηματικών Συναλλαγών που αφορούν στο Σύστημα.

Δ. Ο Διακανονισμός του Συστήματος, οι ασφάλειες του άρθρου 77 του ν. 3606/2007 που παρέχονται σε σχέση με το Σύστημα για την κάλυψη υποχρεώσεων διακανονισμού τέτοιων Συναλλαγών νοούνται ως χρηματοοικονομικές ασφάλειες των άρθρων 1επ. του ν. 3301/2004.

1. Ως Ρυθμιστής του Συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

2. Ο Ρυθμιστής είναι αρμόδιος για την εποπτεία του Διαχειριστή του Συστήματος και των τρίτων που αναλαμβάνουν κατ’ ανάθεση την εκτέλεση καθηκόντων του Διαχειριστή του Συστήματος καθώς και εν γένει για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3. Ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Συστήματος.

4. Διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των Συναλλαγών που τηρεί ο Διαχειριστής προκειμένου να λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης του Συστήματος.

5. Παρακολουθεί και αξιολογεί τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή του Συστήματος.

Η «δεκάτη»

Ποσοστό δέκα επί τοις εκατό ( 10 % ) των ακαθαρίστων εσόδων του συνόλου των Συναλλαγών του Συστήματος θα καταβάλλεται ημερησίως κατά τον διακανονισμό των Συναλλαγών από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά στον Ρυθμιστή. Τα έσοδα αυτά προορίζονται για την συντήρηση της λειτουργίας του Συστήματος και την κάλυψη των αναγκών του «Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» ( Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ), σύμφωνα με τα άρθρα 44 και επ. του Ν. 4339/2015.

Για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της κατ’ έτος ανανέωσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ), το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών.

Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει, εάν ο Διαχειριστής δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Επικρατείας, μετά από εισήγηση του Ρυθμιστή. Το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου όσο και το ποσό της εγγυητικής επιστολής που τυχόν καταπίπτει, αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο Διαχειριστής σε συνεργασία με τον Ρυθμιστή οφείλουν να θέσουν σε λειτουργία το Σύστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.