To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

KτΠ: Έρχεται spec 16,3 εκατ. ευρώ για την πλατφόρμα «mydigitaltourism»

KτΠ: Έρχεται spec 16,3 εκατ. ευρώ για την πλατφόρμα «mydigitaltourism»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων “mydigitaltourism.gr», με χρηματοδότηση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται.

Η αξία του έργου ανέρχεται στα 16,3 εκατ. ευρώ (συν τον ΦΠΑ).

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το έργο αφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας «mydigitaltourism», τη διαλειτουργικότητα με δημόσια μητρώα και συστήματα, καθώς και τη σύνδεση με άλλα υπό δημιουργία μητρώα και εφαρμογές του Υπουργείου Τουρισμού και άντληση στοιχείων από αυτά και την ψηφιοποίηση αρχείων.

Στόχος της πλατφόρμας «mydigitaltourism» είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η βελτίωση της διαθεσιμότητας έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα (π.χ. διαμονή εκτός καταλυμάτων σε άλλου είδους εγκαταστάσεις όπως camping, σκάφη αναψυχής κ.α.), τη στιγμή που αυτά θα γίνονται διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις αφίξεις τουριστών, η οποία θα επιτευχθεί με έμφαση:

 • στην επίτευξη διαλειτουργικότητας για τη διασύνδεση πολλαπλών και σε πολλές περιπτώσεις ασύμβατων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων που αφορούν στο πεδίο πολιτικής του Τουρισμού, σε εθνικό επίπεδο,
 • στη λειτουργία πλατφόρμας Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα αξιοποιεί και θα συμπληρώνει την υπάρχουσα υποδομή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός κεντρικού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης, διαχείρισης και διαρκούς επικαιροποίησης των στοιχείων που χαρακτηρίζουν κάθε τουριστική επιχείρηση που αδειοδοτείται και ελέγχεται από το Υπουργείο Τουρισμού και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό.
 • Στην ολοκληρωμένη και σε περιοδική βάση συλλογή δεδομένων τουριστικών επιχειρήσεων και δεδομένων γεωχωρικής ταυτοποίησης.
 • Στην άντληση δεδομένων αφίξεων – αναχωρήσεων σε πραγματικό χρόνο (λαμβάνοντας υπόψη τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές κάθε επιχείρησης) από το σύνολο των καταλυμάτων της χώρας ως εξής:
 1. με χρήση web services για την αποστολή των στοιχείων, από εκείνες τις επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν πλατφόρμες διαχείρισης κρατήσεων και βασική πληροφοριακή υποδομή που θέλουν να διατηρήσουν, οι οποίες και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που θα θέσει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου
 2. μέσω χρήσης ενός βασικού διαχειριστικού περιβάλλοντος που θα δημιουργηθεί και θα παρέχεται στις επιχειρήσεις εκείνες που δεν διαθέτουν κάποια πλατφόρμα κρατήσεων αλλά τηρούν αυτές χειρόγραφα ή με χρήση βασικού λογισμικού γραφείου (πχ. Λογιστικό φύλλο)

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο εξορθολογισμός και η αυτοματοποίηση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της διοίκησης, την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους διοικούμενους και τους πολίτες, εξασφαλίζοντας στον φορέα τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία που απαιτούνται για την διαμόρφωση της κατάλληλης τουριστικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος θα καθοριστούν οι μεταβλητές που μπορούν να συλλεχθούν (π.χ. μεταβλητές που ούτως ή άλλως συλλέγονται κατά τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων αλλά και επιπλέον μεταβλητές που θα μπορούσαν να συλλεγούν με τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου).

Στα πλαίσια του έργου θα ενταχθούν στην νέα πλατφόρμα «mydigitaltourism» το σύνολο σχεδόν Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων ”mydigitaltourism.gr”» Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. 13/235 των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας και ειδικότερα των κάτωθι κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες τηρούνται σήμερα σχετικά ψηφιακά μητρώα αδειοδότησης από τα οποία θα αντληθούν στοιχεία για τη δημιουργία ενός νέου επικαιροποιημένου ενιαίου μητρώου eMHTE:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής όπως άντληση στοιχείων για τους τουριστικούς λιμένες και λοιπές υποδομές θαλάσσιου τουρισμού από το Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών  Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) οριζόμενο εκ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2160/93 ως ισχύει
 • Τουριστικά γραφεία και πράκτορες (κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199))
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων (επιχειρήσεις ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων)
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) (τουριστικές επιχειρήσεις της  παραγράφου 1 που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977)
 • Ναυλομεσιτικά Γραφεία (τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 οι οποίες αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής)
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό
 • Ξεναγοί