To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το σχέδιο νόμου για το σήμα ελληνικών προϊόντων

Το σχέδιο νόμου για το σήμα ελληνικών προϊόντων
Το σχέδιο νόμου για το σήμα ελληνικών προϊόντων

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, βέβαια, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές,  μετά την ενσωμάτωση των σχολίων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Μέτα από τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανου Κομνηνού, το σχέδιο νόμο για την σήμανση διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών  είναι έτοιμο και αυτό που απομένει η ενσωμάτωση των σχολίων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου αναφέρει τα έξης:

Άρθρο 1
Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

1.    Θεσπίζεται προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα. Το σήμα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και δεν δύναται να παραπέμπει σε άλλα σήματα. Το ειδικότερο περιεχόμενο  και η απεικόνιση αυτού, καθώς και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για τον σχηματισμό ενός τέτοιου σήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2.    Το Σήμα καταχωρίζεται, ως επίσημο σήμα του ελληνικού κράτους, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 3.    Το Σήμα απονέμεται προαιρετικά σύμφωνα με διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις  που ορίζονται  στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος  και δηλώνει ότι τα σημαινόμενα με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες, έχουν ελληνική προέλευση.

Άρθρο 2
Επιτροπή Ελληνικού Σήματος
Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία


1.    Συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος» (ΕΕΣ), με αντικείμενο τη θέσπιση και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών  Προϊόντων - Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή,  αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK».
2.  Η ΕΕΣ, συγκροτείται από ως εξής:
α)    Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
β)    Τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Καταχώρισης Σημάτων και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
γ)    Τρεις (3) εκπροσώπους της  Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τoυς αναπληρωτές τους,
δ)    Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών με τον αναπληρωτή του,
ε)    Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων με τον Αναπληρωτή του,
στ)    Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τον αναπληρωτή του,
ζ)    Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με τον αναπληρωτή του.
η)    Έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους με τον αναπληρωτή του.
θ)    Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον αναπληρωτή του.
ι)   Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με τον αναπληρωτή του
3.  Τα μέλη της ΕΕΣ υπό στοιχεία ε΄ έως ι΄ συμμετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητας τους, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατομεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα μέλη.
4.    Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων μετέχουν ως μέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως μέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις ή με εμπειρία στους επιδιωκόμενους σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
5.    Η θητεία των μελών της είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα μέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.
6.   Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισμός υπό στοιχεία α΄ έως δ΄ μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ. Για την εφαρμογή της παρούσας στα υπόλοιπα μέλη, απαιτείται να έχει προηγηθεί νόμιμη κλήση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος μέλους ορίζεται νέο, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος. Ο Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται με αιτιολογημένη πράξη να παύσει μέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4, τον ορισμό νέου μέλους.
7.  Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα είτε με πρόσκληση του Προέδρου της, είτε ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών της.
8. Τα μέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρμοδίων  Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υπ.Ο.Α.Ν), Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)  και του Γενικού Χημείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και μεμονωμένοι επιστήμονες - εμπειρογνώμονες  που ορίζονται με απόφαση της ΕΕΣ. 
9.  Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Πρόεδρό της ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή μέλος της ΕΕΣ που ορίζεται με απόφασή της.
10.    Η ΕΕΣ δύναται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών.
11. Η ΕΕΣ δύναται με απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συγκεκριμένα μέλη της για την εξέταση θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της. Το έργο των επιτροπών και των ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της ΕΕΣ. Οι μελέτες, τα πορίσματα, οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ. 
12. Κατά τα λοιπά, με την επιφύλαξη και όσων ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΣ, εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄ 45).


Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)    Κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, προβαίνει στην έκδοση κανονισμών σχετικά: 
αα) με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέμεται το Σήμα,
αβ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του, 
αγ)    τους φορείς που απονέμουν το Σήμα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του  και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής τους,
αδ)     τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέμουν το σήμα,
β) Εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας της,
γ) Εξετάζει τυχόν ενστάσεις σε περιπτώσεις μη απονομής του Σήματος, μη έγκρισης της μεταβίβασής του ή επιβολής κυρώσεων,
δ) Ενημερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις,
ε) Οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις ή δημόσιες συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήματος,
στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών και  θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του,
ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισμοί Απονομής του Ελληνικού Σήματος καθώς και κάθε άλλη σχετική με το σήμα πληροφορία.
2 Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΣ δύναται να ζητά την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, όπως του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του ΥΠΑΑΤ ή του ΥΠΕΚΑ, είτε ιδιωτικών φορέων και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Κανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος

Η ΕΕΣ εκδίδει Κανονισμούς Απονομής Ελληνικού Σήματος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τις οποίες απονέμεται το σήμα δύνανται να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα με τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους  και  την εγχώρια παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Η ΕΕΣ πριν την έκδοση των κανονισμών οφείλει να διεξάγει δημόσια διαβούλευση. Οι Κανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος περιέχουν κατ’ ελάχιστον:
α)    Τον φορέα που απονέμει το σήμα ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλει κυρώσεις,
β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονομής του σήματος και τις ειδικές προδιαγραφές ή συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχομένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και υπηρεσία, καθώς και το ύψος των τελών για την απονομή, τη μεταβίβαση, τη διατήρηση και την ανανέωση του σήματος,  
γ)    Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται να  χρησιμοποιούν το σήμα.
δ)    Τους όρους μεταβίβασης του δικαιώματος  χρήσης του σήματος, έπειτα από αίτημα του ενδιαφερομένου στον φορέα απονομής. Σε περίπτωση μεταβίβασης, ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονομής του σήματος. Η μεταβίβαση ισχύει μόνο μετά την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του φορέα απονομής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. 
ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον φορέα απονομής.
στ)    Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονομής διατάσσει την προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος της χρήσης του σήματος,
ζ)    Τον Φορέα ή τους Φορείς, που δύνανται στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, να συνεργάζονται µε την ΕΕΣ για την διενέργεια ελέγχων και την εφαρμογή των αντίστοιχων Κανονισμών.

Άρθρο 5
Κριτήρια Απονομής του Σήματος


1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά (βιομηχανικά –βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.
2. Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης θα πρέπει από την παραγωγή ή/και την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.
3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του σήματος ορίζεται η παραγωγή, ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, εντός της ελληνικής επικράτειας.
4. Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει  ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή/και της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται, να προέρχονται από την Ελλάδα.  Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επιμέρους συστατικού ή / και της βασικής πρώτης ύλης.
5. Με τον κανονισμό είναι δυνατό να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια, ή παράγονται σε μη επαρκείς ποσότητες,
β. για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή / και τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους.
γ. Επίσης, δύνανται να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.  
5. Για τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που  πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήμιση του προϊόντος.    


Άρθρο 6
Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος

1. Ο φορέας απονομής του σήματος τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει την διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονομή του σήματος και την διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.
2. Ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, κατά τον καθορισμό του φορέα απονομής λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1, τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονομής, καθώς και την εμπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Το έργο της απονομής και του ελέγχου του σήματος, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας δύναται να ανατεθεί σε ένα μόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή νομό. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας απονομής δύναται να ζητά πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο. Εφόσον, από την δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του Κανονισμού Απονομής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, ή με άλλο τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ ότι το έργο του φορέα απονομής, δύναται να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που εκδηλώνουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ενδιαφέρον, προκειμένου να επιλεγεί ο φορέας.  
4. Η ΕΕΣ δύναται να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονομής σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία απονομής του σήματος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Σε περίπτωση που η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό Απονομής ή από το παρόν άρθρο προδιαγραφές, μπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του.
 
Άρθρο 7
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών

1.  Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήματος. Το Μητρώο περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονομασία πώλησης, εφ’ όσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα. Με κανονισμό της ΕΕΣ δύνανται να  εξειδικεύονται τα στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται  στο Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και να ρυθμίζονται άλλα ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρήσεις, την ασφαλή πρόσβαση, την πιστοποίηση των χρηστών.
2. Η καταχώρηση των στοιχείων στην βάση δεδομένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα απονομής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί. Διόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται μετά από αίτημα του δικαιούχου χρήσης του σήματος, εφόσον επικαλείται και προσκομίζει  στον φορέα τα ορθά στοιχεία.
3. Το τμήμα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του σήματος και ονομασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών είναι δημόσια και ελεύθερα προσβάσιμα.
4. Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου.

Άρθρο 8
Απονομή του Δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος

1.  Το δικαίωμα χρήσης του Ελληνικού Σήματος παραχωρείται με την καταχώρηση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος απονέμεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
2.  Η απονομή του σήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα:
α) να  επιθέτει το σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει απονεμηθεί και στη συσκευασία αυτών,
β)  να χαρακτηρίζει με το σήμα τις υπηρεσίες  για τις οποίες  αυτό έχει απονεμηθεί,
γ) να χρησιμοποιεί το σήμα για την προβολή και την προώθηση των  προαναφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών. 
3. Ο φορέας απονομής οφείλει κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου χρήσης του σήματος να χορηγεί βεβαίωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρει  τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον Κανονισμό.


Άρθρο 9
Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

1.Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά και καταβάλει τα οριζόμενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τους Κανονισμούς του άρθρου 4 για την απονομή του σήματος.
2. Η αίτηση– υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντα. Επί νομικών προσώπων, την μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπο τους,
β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το σήμα να διακρίνει,
γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος,
δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισμού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση και ανάλωση τους,
ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανομικής νομοθεσίας και της ειδικότερης νομοθεσίας του αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία για την οποία αιτείται την απονομή του σήματος. Σε περίπτωση που την απονομή του  σήματος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον διαχειριστή της, και τους εταίρους της.
3. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 4 του παρόντος τυχόν απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει εντός προθεσμίας που τάσσει ο αρμόδιος για την απονομή του σήματος φορέας να προσκομίσει δείγμα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα, ή σε εγκεκριμένο για την διενέργεια ελέγχων εργαστήριο.
4. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 4 απαιτείται για την απονομή του σήματος επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης απονομής του σήματος
5. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 4 του παρόντος απαιτείται, για την απονομή χρήσης του σήματος, η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας δύναται να ζητά από τον αιτούντα τα σχετικά τιμολόγια καθώς και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας.
6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονομικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα τον έλεγχο που υποβάλλεται αμελλητί στον φορέα απονομής, ο οποίος με βάση αυτή δύναται είτε να απονείμει το σήμα, είτε να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του σήματος, είτε να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα, είτε να τάξει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημα απονομής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δύναται από τον Κανονισμό του άρθρου 4 του παρόντος να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του αιτούντος με τις υποδείξεις του φορέα απονομής.
7. Ο φορέας απονομής του σήματος δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να του απονείμει το σήμα.
8. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος απονέμεται για τρία (3) έτη και δύναται να ανανεώνεται για  ισόχρονα διαστήματα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου στον αρμόδιο φορέα απονομής, τους τελευταίους δύο μήνες κάθε τριετίας. Για την ανανέωση, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής σύμφωνα με τον ισχύοντα, κατά τα χρόνο ανανέωσης, Κανονισμό του άρθρου 4 του παρόντος. Εφόσον, για την ανανέωση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων από τον φορέα απονομής, αυτός ορίζει προθεσμία εντός της οποίας προσκομίζεται δείγμα του προϊόντος ή διενεργείται έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να προβλέπεται από τον Κανονισμό του άρθρου 4 τέλος ανανέωσης.

Άρθρο 10
Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –Υπηρεσιών


1. Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών:
α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του σήματος σε πτώχευση ή η θέση αυτού σε παρόμοιο νομικό καθεστώς,
β) η αμετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδικήματα που αναφέρονται στην περ. ε΄ του άρθρου 9 του παρόντος,
γ) η μη ανανέωση του δικαιώματος χρήσης μετά την παρέλευση του χρόνου προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 9,
δ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονεμηθεί το σήμα,
ε) η διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου,
ε) η υποβολή αιτήματος διαγραφής από τον δικαιούχο,

Άρθρο 11
Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος Χρήσης Ελληνικού Σήματος

1.    Ο φορέας απονομής του σήματος δύναται να επιβάλλει προς τους δικαιούχους χρήσης του σήματος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και ανάλογα με την βαρύτητα και τη διάρκεια αυτής,  τις ακόλουθες κυρώσεις:
α.  έγγραφη σύσταση με τον ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης
β. προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του σήματος.
2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος επιβάλλονται ιδίως σε περιπτώσεις που από τον έλεγχο προκύψει ότι:
α.    το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεμήθηκε το σήμα δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος
β. γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και
γ. παρέχονται προς τον φορέα απονομής σκοπίμως παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες.
3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας δύναται να επιβάλει στον δικαιούχο την συμμόρφωση σε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το σήµα  και οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό µε κάθε πρόσφορο µέσο,  την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας δύναται να διατάξει την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων από προϊόντα που δεν πληρούν τις τασσόμενες από τον παρόντα νόμο και τους Κανονισμούς του αρ. 4 του παρόντος προδιαγραφές.
4. Σε περίπτωση χρήσης του σήματος από μη δικαιούχο, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου:
α)  επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με το βάρος, την διάρκεια παράβασης καθώς και την ποσότητα και την αξία των παράνομων  προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί,  
β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και διακινηθεί παράνομα και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό την καταστροφή των προϊόντων
γ) διατάσσει την παύση χρήσης του σήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
δ) Καθιστά γνωστή με κάθε πρόσφορο μέσο στο ευρύ κοινό, την παράνομη χρήση του σήματος.
5.  Ο φορέας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος, πριν από την επιβολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγχόμενο να εκφράσει τις απόψεις του.


Άρθρο 12
Ενστάσεις

1.  Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την απονομή, διαγραφή, και μεταβίβαση του σήματος, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 10 του παρόντος,  δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ εντός προθεσμίας τριάντα (20) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της γνωστοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης  στον δικαιούχο/ ελεγχόμενο ή από την καταχώρηση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση κατατίθεται είτε  στη Γραμματεία της ΕΕΣ, στη Γενική Γραμματεία Εμπορείου, είτε στον φορέα απονομής, οποίος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση στην ΕΕΣ εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Η ΕΕΣ υποχρεούται να αποφανθεί επ’ αυτής εντός 2 μηνών από την παραλαβή της. 
2.   Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων των φορέων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον με την απόφαση του φορέα διατάσσεται η αφαίρεση και καταστροφή του σήματος ή των προϊόντων που φέρουν το σήμα, ο Πρόεδρος της ΕΕΣ δύναται να διατάξει, μετά από αίτημα του φορέα απονομής ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την ΕΕΣ:
α) την προσωρινή φύλαξη των σημάτων ή/και των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΣ δύναται με την έκδοση  της αποφάσεώς της επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύλακτρα, 
β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το σήμα. 
γ) την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για το ενδεχόμενο παράνομης χρήσης του σήματος. 
Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΣ κατά προτεραιότητα.  
3.  Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ δύναται να παρίσταται ο ενιστάμενος και να εκφράσει προφορικά τις απόψεις του.
4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης επί της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 13
Δημοσίευση Αποφάσεων

Οι πράξεις της ΕΕΣ, με εξαίρεση αυτές του άρθρου 12 του παρόντος, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοδελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

TAGS: Latest news