To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου: Μέχρι πότε υποβάλλονται δικαιολογητικά

Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου: Μέχρι πότε υποβάλλονται δικαιολογητικά

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες Πέμπτη 18 Μαΐου, ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2023.

Yπενθυμίζεται πως το Μητρώο Έντυπου Τύπου και το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου προβλέπονται από το νομοσχέδιο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης" που ψηφίστηκε στα τέλη του 2022.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, "σκοπός του παρόντος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου, της διασύνδεσής του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της καταχώρισης και προβολής στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και της ένταξής τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης".

Με το νομοσχέδιο εντάσσεται σε Μητρώο το σύνολο του έντυπου Τύπου, δηλαδή πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, καθώς επίσης και περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ δημιουργείται νέο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Επιπλέον, προσδιορίζονται τα κριτήρια εγγραφής, οι κανόνες δεοντολογίας και η διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στα συγκεκριμένα Μητρώα. Η ένταξη των μέσων στα παραπάνω Μητρώα συνδέεται με τη δυνατότητα λήψης κρατικής διαφήμισης και κρατικής ενίσχυσης.

Τα δικαιολογητικά για το ΜΗΤ

Με την αίτηση για εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου καταχωρίζει/συνυποβάλλει σωρευτικά, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,

β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., για όσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.,

γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου/ επιτηδευματία και της καρτέλας «προσωποποιημένης πληροφόρησης/στοιχεία μητρώου επιχείρησης», από τα οποία προκύπτουν οι ενεργείς δραστηριότητες Κ.Α.Δ. της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

δ) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τις επιχειρήσεις που διατίθεται. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προς της υποβολής τριμήνου,

ε) υπεύθυνες δηλώσεις του διαχειριστή της ιστοσελίδας, του διευθυντή σύνταξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

στ) κωδικάριθμο προσφάτως εκδοθέντος και ισχύ ποινικού μητρώου, ποινικό μητρώο και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022, βάσει των οποίων το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ποινικών μητρώων μέσω διασύνδεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

ζ) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της συνημμένης επικαιροποιημένης κατάστασης των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων,

η) στιγμιότυπο της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα της ιστοσελίδας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σε εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο και ειδικότερα η ανάρτηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του τίτλου, της έδρας της επιχείρησης, της νομικής μορφής της, του Α.Φ.Μ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νομίμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name),

θ) πιστοποιητικό καταχώρισης του ονόματος τομέα (domain name), υπό το ΑΦΜ της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

ι) δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63),

ια) υπεύθυνη δήλωση ότι η ιστοσελίδα της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιβ) επικαιροποιημένο πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή/και συμβάσεις νομίμως κατατεθειμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετικά αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιγ) αριθμό και ειδικότητα λοιπών εργαζόμενων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιδ) κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός προκύπτει από την φορολογική της δήλωση ή τον ισολογισμό της ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή. Στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πρέπει συγκεκριμένα να επισημαίνονται τα στοιχεία κάθε ιστοσελίδας, για την οποία υποβάλλεται αίτηση,

ιε) βεβαίωση ασφάλισης των δημοσιογράφων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία,

ιστ) στιγμιότυπο της σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ανάρτηση των όρων χρήσεως και της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας,

ιζ) δήλωση ότι η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022, εφόσον έχει υποχρέωση,

ιη) δήλωση που αφορά στη θεματολογία του περιεχομένου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες του περιεχομένου του,

ιθ) δήλωση που αφορά στις βασικές κατηγορίες του κοινού - στόχου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τρεις (3) βασικές κατηγορίες κοινού - στόχου, με σειρά από την κύρια κατηγορία κοινού - στόχου προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες κατηγορίες,

κ) δήλωση που αφορά στη γεωγραφική στόχευση εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση,

κα) αντικειμενική καταγραφή από αρμόδιο φορέα της απήχησης και επισκεψιμότητας εκάστης ιστοσελίδας της επιχείρησης κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες και υπεύθυνη δήλωση περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης,

κβ) αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει ότι η ιστοσελίδα, επί ένα έτος και πριν από την υποβολή της αίτησής της στο Μ.Η.Τ., λειτουργεί ανελλιπώς με το ίδιο τίτλο και στον ίδιο τομέα (domain name).

TAGS: Media