To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΕΕΧ

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΕΕΧ

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), από τους παλαιότερους φορείς εκπροσώπησης της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα, έχοντας ιδρυθεί τον Αύγουστο του 1924, δραστηριοποιείται πλέον και στο πεδίο της στοχευμένης αναβάθμισης των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Και έτσι, ως «δικαιούχος φορέας», με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης & Επαγγελματικής Κατάρτισης, προσφέρει στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, με πιστοποίηση των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα του τομέα (κλάδου) απασχόλησής τους. Σε αντικείμενα, τα οποία κρίνεται ότι έχουν άμεση θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Το συγκεκριμένο έργο της ΕΕΧ περιλαμβάνει την προσφορά προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα (επαγγέλματα/εργασίες):

  1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
  2. Επιστημονικοί /Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Τα προγράμματα πρόκειται να προσφέρονται με την εκπαιδευτική μέθοδο της τηλε-κατάρτισης - σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, μέσω του διαδικτύου.

Ήδη έχουν ενταχθεί σε τμήματα 375 ωφελούμενοι, ενώ εντός του μήνα αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στους 700 ωφελούμενους. 

Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν. Η πιστοποίηση θα προσφερθεί από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024, με ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και πραγματοποιείται με βάση «σχήματα πιστοποίησης» («πιστοποιητικά»), τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική αγορά εργασίας. 

Να σημειωθεί ότι τα προγράμματα προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, ενώ οι τελευταίοι λαμβάνουν και ποσό επιδότησης, ως αποζημίωση για τον χρόνο συμμετοχής τους στο εκάστοτε πρόγραμμα, αφού αυτό γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι η  Ένωση Ελλήνων Χημικών λειτουργεί με το καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ως φορέας του δημόσιου τομέα (πλην Γενικής Κυβέρνησης), ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με βάση την αποστολή της, η ΕΕΧ υπηρετεί την προαγωγή της επιστήμης της Χημείας στη βιομηχανία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και την αξιοποίησή της για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, με τα μέλη της να απασχολούνται σε περισσότερους του ενός στρατηγικούς τομείς παραγωγής της χώρας. Η έδρα της ΕΕΧ βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ διαθέτει επιπλέον δέκα (10) Περιφερειακά Τμήματα, ως  φορέας εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με το καταστατικό της, με συμμετοχή  σε αυτήν 12.756  επιστημόνων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών προσφέρει αντιπροσωπευτική κάλυψη των εργαζόμενων επιστημόνων και η δράση της περιλαμβάνει ένα εκάστοτε ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και «εργαλείων» επικοινωνίας, σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό.

Είναι γεγονός ότι η χώρα χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό άρτια καταρτισμένο, με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες, που θα μπορεί να δημιουργήσει εστίες ποιότητας και αποτελεσματικότητας σε επίπεδο προϊόντος-υπηρεσίας ή και διαδικασίας, υποστηρίζοντας τους αναπτυξιακούς τομείς προτεραιότητας και υπηρετώντας ένα νέο επιχειρηματικό υπόδειγμα. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ως δυνητικός «δικαιούχος φορέας» συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ανέλαβε το συγκεκριμένο Έργο («Πράξη») Κατάρτισης για την προσφορά των προαναφερθέντων προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, στην ηλεκτρονική δ/νση www.eex.gr και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, εφόσον πληρούν τα αποκλειστικά κριτήρια συμμετοχής (σχετικές πληροφορίες και στο τηλέφωνο 210 3821 524 καθώς και ηλ/κή δ/νση info@eex.gr