To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Φοροκίνητρα για την διαφημιστική δαπάνη και το 2023

Φοροκίνητρα για την διαφημιστική δαπάνη και το 2023
Του Δημήτρη Τσουκαλά

Tην απόφαση να ισχύσουν και το 2023 τα ειδικά φορολογικά κίνητρα για την διαφημιστική δαπάνη έλαβε η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως το σχετικό μέτρο είχε τεθεί σε ισχύ το 2020 και αφορούσε την συγκεκριμένη χρονιά και το 2021, έχοντας στόχο την ενίσχυση και αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης εν μέσω πανδημίας.

Με το πολυνομοσχέδιο, Ν. 4876 2021 «για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στα τέλη του 2021, πραγματοποιήθηκε επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30%, ενώ με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. που ψηφίστηκε χθες 19 Δεκεμβρίου 2022 στην Βουλή, προβλέπεται η ισχύς του μέτρου (προσαυξημένη έκπτωση δαπάνης κατά 30%) και για το 2023.

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο "Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης" και ψηφίστηκε με μια σειρά από νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία τροποποιείται το άρθρο 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) ούτως ώστε να περιλαμβάνει και το 2023 και πλέον αναφέρει τα εξής:
«Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών Κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και
(2) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) γιατο έτος 2019.
Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (ΐ) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2023, η έκπτωση διαφημιστικών δαπανών των επιχειρήσεων, λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού και οι λοιπές οικονομικές επιπτώσεις διεθνών εξελίξεων».

Αναστολή του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης στους παρόχους
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέχρι το 2024
Σε αυτό το πλαίσιο με άλλο άρθρο της τροπολογίας εξαιρούνται εκ νέου έως το τέλος του 2023, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων. « Η παρ. 12Α του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 (Α 65) τροποποιείται ως προς την παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023 και η παρ. 12Α διαμορφώνεται ως εξής: «12Α. Η ρύθμιση της παρ. 12 δεν καταλαμβάνει τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η αναστολή της επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων πραγματοποιείται «με σκοπό την ενθάρρυνση της προβολής διαφημίσεων σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης».

Υπενθυμίζεται πως ο ειδικός φόρος επι των τηλεοπτικών διαφημίσεων, μετά από χρόνια νομοθετικών αλλαγών και παλινδρομήσεων, αυτή την στιγμή ανέρχεται σε συντελεστή 5% και αφορά τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής του με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 2021 για την «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (νόμος Λιβάνιου). Το εν λόγω νομοσχέδιο προέβλεπε απαλλαγή μέχρι 31/12/2022, η οποία πλέον παρατείνεται για ακόμη ένα χρόνο.
TAGS: Δαπάνη