To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

ΕΡΤ: 5ετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΕΡΤ: 5ετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. επιθυμεί να επιλέξει συμβουλευτικό οίκο για την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε. 

Για το σκοπό αυτό έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό με την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ  - 1ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων).

Το Στρατηγικό σχέδιο θα καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε., τους βασικούς μακροχρόνιους στόχους της και τις μεθόδους επίτευξής τους. Το Επιχειρησιακό σχέδιο θα εξειδικεύει τους στόχους αυτούς σε βραχυπρόθεσμες δράσεις και θα αναλύσει τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του. Στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια που θα περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε οργανωτικής μονάδας (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση, Τμήμα), για συγκεκριμένες διαχειριστικές περιόδους και συνολικά για την περίοδο 2019-2023, προκειμένου να υλοποιηθούν επιτυχώς οι στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης.

Ο ανάδοχος αναμένεται να παράσχει την απαιτούμενη επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη του παραπάνω Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΡΤ Α.Ε., και να πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αναλύσεις:

1. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης:

•             Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ανά Διεύθυνση (οργάνωση, δομή, στελέχωση, λειτουργίες, υπηρεσίες κλπ.) και ανά δραστηριότητα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ.), και για θυγατρικές εταιρείες.

•             Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της υφιστάμενης στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε. συνολικά (οικονομικά στοιχεία, πάγια και άλλα στοιχεία ενεργητικού, τεχνολογία, φήμη και πελατεία).

•             Ανάλυση και αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η ΕΡΤ Α.Ε. (Πολιτικό Περιβάλλον, Οικονομικό Περιβάλλον, Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας, Κοινωνικό Περιβάλλον) , των τάσεων και προοπτικών της αγοράς και των ανταγωνιστών (Υφιστάμενος Ανταγωνισμός, Δυνητικοί Ανταγωνιστές)

•             Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών και συγκριτική αξιολόγηση με άλλες συναφείς εταιρείες.

•             Εντοπισμός περιοχών προς βελτίωση της αποδοτικότητας, σημαντικών παραγόντων επιτυχίας και εν συνεχεία, κατάρτιση ανάλυσης πιθανών κενών/ελλείψεων (Gap Analysis).

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, θα παραδοθεί περιληπτική παράθεση των ευρημάτων και θα καταρτισθεί πίνακας SWOT, που θα παρουσιάζει με ένα άμεσο και περιεκτικό τρόπο τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της ΕΡΤ Α.Ε., σε συνδυασμό με τις διαφαινόμενες ευκαιρίες και τους κινδύνους του περιβάλλοντος.

2. Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων και Κατευθύνσεων

Με βάση την αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης θα χαραχτεί σε συνεργασία με τη Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. ένα στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2019-2023 που θα περιλαμβάνει τα εξής:

•             Προσδιορισμός του οράματος, του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου στρατηγικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. συνολικά, και των επιμέρους στρατηγικών αξόνων και στόχων ανά Διεύθυνση και δραστηριότητα.

•             Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για την επίτευξη των επιμέρους στρατηγικών στόχων για την περίοδο 2019-2023, με τους υπευθύνους εκτέλεσης αυτών.

•             Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιχειρησιακών δράσεων και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

•             Καθορισμός των εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης των δράσεων.

3. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου και Σχεδίων Δράσης

•             Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου με κύριους άξονες την καταστατική στρατηγική κατεύθυνση της Διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε.

•             Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο 2019-2023, οι οποίες θα ποσοτικοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης και τα μέσα επίτευξης αυτών και θα στηρίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις εργασίας και παραδοχές. Πιο συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

             Καταγραφή της μεθοδολογίας, των βασικών υποθέσεων και των παραδοχών στις οποίες θα βασιστούν οι παραπάνω προβλέψεις.

             Προβλεπόμενες επενδύσεις για την περίοδο 2019-2023 (κόστος και οφέλη).

             Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις και ταμειακές ροές για την περίοδο 2019-2023.

             Αναλύσεις ευαισθησίας των αποτελεσμάτων.

•             Για την εργασία του ο ανάδοχος θα αντλήσει στοιχεία, μεταξύ άλλων, από τις παρακάτω πηγές πληροφόρησης:

             Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία δραστηριότητας, όπως αυτά θα παρασχεθούν από την ΕΡΤ Α.Ε.

             Τυχόν επενδυτικά και επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν συνταχθεί και εκτιμήσεις για το κόστος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων.

             Υποθέσεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών για την επόμενη πενταετία που θα προκύψουν από συζητήσεις μεταξύ του Συμβούλου και στελεχών της ΕΡΤ Α.Ε.

             Λοιπές δημοσιοποιημένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, τυχόν μελέτες αγοράς της ΕΡΤ Α.Ε., τυχόν προτάσεις συνεργασίας ή εσωτερικές εισηγήσεις, κλπ.

TAGS: ΕΡΤ