To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Προκηρύχθηκε το spec του ΟΠΑΠ

Προκηρύχθηκε το spec του ΟΠΑΠ
Προκηρύχθηκε το spec του ΟΠΑΠ

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών έχει οριστεί ως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012. Ο λογαριασμός για το δημιουργικό θα χωριστεί σε δυο μέρη (Παιχνίδια–Εταιρική Εικόνα), ενώ θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό media spec, με τον λογαριασμό να καταλήγει εξ ολοκλήρου σε μια εταιρεία.

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για το δημιουργικό των παιχνιδιών (Ενότητα Α) και της Εταιρικής Εικόνας (Ενότητα Β) της ΟΠΑΠ Α.Ε., δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΕ, που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον πέντε χρόνια και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, της τάξης των 10 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Στο media spec ισχύουν ανάλογοι όροι, μόνο που οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Διαφημιστών ή σε αντίστοιχο Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, τα τρία τελευταία χρόνια, της τάξης των 20 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο. Στο spec για το δημιουργικό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης υπολογίζεται ετησίως στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ περίπου, για το έργο της κάθε Ενότητας, ενώ όπως σημειώνεται από τον Οργανισμό, στο media spec «η ανώτατη ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη, υπολογίζεται σε 14 εκατ. ευρώ».

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την προκήρυξη ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη:

1. Δύο (2) αναδόχων φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών (Ενότητα Α) και της Εταιρικής Εικόνας (Ενότητα Β) της ΟΠΑΠ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση κάθε σύμβασης που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και ασχολείται κατά τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια με τη διαφήμιση, είναι μέλος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000,00) ευρώ κατά μέσο όρο.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μία ή και στις δύο (2) Ενότητες (Α ή/και Β), καταθέτοντας ξεχωριστή τεχνική και οικονομική προσφορά, πλην όμως δύναται να ανακηρυχθεί Ανάδοχος μόνο σε μία εκ των δύο.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το σύνολο των παραγωγών,  (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμοιβής του αναδόχου, καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ), υπολογίζεται ετησίως περίπου στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00) ευρώ, για το έργο της κάθε Ενότητας (Α και Β).

2. Ενός (1) αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τον προγραμματισμό της κατανομής του διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (media planning), καθώς επίσης και την αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (media booking & buying) όλων των παιχνιδιών, της εταιρικής εικόνας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρες του Εξωτερικού, και ασχολείται τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με τον προγραμματισμό της κατανομής και της αγοράς του διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε, ασκεί διαφημιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, είναι εγγεγραμμένο σε Μητρώο Διαφημιστών ή σε αντίστοιχο Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, της τάξης των είκοσι εκατομμυρίων (€ 20.000.000,00) ευρώ κατά μέσο όρο.

Η ανώτατη ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη, για τις ανάγκες αποκλειστικά και μόνο της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμοιβής του Αναδόχου, καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ) υπολογίζεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια (€ 14.000.000,00) ευρώ.


Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συμβάσεις συνεργασίας με την Fortune και τις Ashley & Holmes/Politics, παρατάθηκαν ως το τέλος του χρόνου ενώ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός, το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε να δοθεί και νέα μικρή παράταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «το διαφημιστικό πρόγραμμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποσκοπεί στην προώθηση των παιχνιδιών της εταιρείας, είναι αλληλένδετο με τη λειτουργία τους (γνωστοποίηση τζακ-ποτ, ειδικών στοιχηματικών ευκαιριών κλπ.) και δεν μπορεί να ανασταλεί ή διακοπεί, δίχως επιπτώσεις στην συνολική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.»