To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Η ΕΔΕΕ για την αγορά παιγνίων

Η ΕΔΕΕ για την αγορά παιγνίων
Η ΕΔΕΕ για την αγορά παιγνίων

Μέσω της επιστολης, η ΕΔΕΕ ζητάει:

α) Tη συμμετοχή του κλάδου της επικοινωνίας και τη συμπερίληψη στα εδάφια του άρθρου 5 της πρόβλεψης ότι στη διαδικασία έκδοσης του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, καθώς και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, στο βαθμό που αυτός θα ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση, θα συμμετέχει υποχρεωτικά η πιο αντιπροσωπευτική ένωση Διαφημιστικών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να προβλέπεται η συμμετοχή του οργάνου αυτοδέσμευσης στην εμπορική επικοινωνία, εν προκειμένω του ΣΕΕ
β) Tην απάλειψη των ποινικών κυρώσεων για τον κλάδο στα άρθρα 33 και 34, όπου προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ) για διαφημιστές που προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια και
γ) Την απάλειψη της προσωρινής απαγόρευσης της διαφήμισης παιγνίων, αντιπροτείνοντας την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 13 προς μια κατεύθυνση που, για το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής του νέου πλαισίου, θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και θα είναι σύμφωνο με τις κοινοτικές ελευθερίες και τη νομολογία του ΔΕΚ.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΔΕΕ, Δημήτρης Μαύρος:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ΕΔΕΕ είναι ο αντιπροσωπευτικός θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τον επαγγελματικό κλάδο της Διαφήμισης και Επικοινωνίας στη χώρα. Με αφορμή το κατατεθέν στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας για τα ζητήματα που άπτονται των δικών μας δραστηριοτήτων. Η ΕΔΕΕ χαιρετίζει, κατ’ αρχήν, την πρόθεση του νομοθέτη να υπαχθούν τα παίγνια σε ένα συμπαγές ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο με σαφείς κανόνες και όρους λειτουργίας. Αν και οι ρυθμίσεις του εν λόγω σχεδίου νόμου κινούνται σε  γενικές γραμμές προς την σωστή κατεύθυνση, θέση μας είναι ότι οι επιμέρους διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την εμπορική επικοινωνία και τη διαφήμιση των παιγνίων χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέψτε μας τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Αίτημα συμμετοχής του κλάδου μας στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων

Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ) θα εκδώσει, μεταξύ άλλων, δυο Κανονιστικές Πράξεις, τον «Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων» και τον «Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων», που θα περιέχουν, ιδίως η δεύτερη πράξη, ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαφήμιση των παιγνίων (άρθρο 5 παρ. 3 περιπτ. ζ και παρ. 4). Όπως είναι γνωστό, η ΕΔΕΕ, ως η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση στην Ελλάδα στον κλάδο της Διαφήμισης και Επικοινωνίας, έχει από καιρό καθιερωθεί ως συνομιλητής των αρμόδιων κρατικών και άλλων αρχών σχετικών με την επικοινωνία, καθώς διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα σχετικά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό, βάσει του άρθρου 5 Π.Δ. 261/1997 που ρυθμίζει τη διαδικασία ανάθεσης της διαφημιστικής προβολής του Δημοσίου, στις σχετικές επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπός μας.

Για τους ανωτέρω λόγους και για το σκοπό της δικαιότερης και αποτελεσματικότερης ρύθμισης των ζητημάτων της διαφήμισης κι επικοινωνίας στον τομέα των παιγνίων, θεωρούμε απαραίτητο και ζητούμε να συμπεριληφθεί στα προαναφερθέντα εδάφια του άρθρου 5 η ρητή πρόβλεψη ότι στη διαδικασία έκδοσης του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, καθώς και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, στο βαθμό που αυτός θα ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση, θα συμμετέχει υποχρεωτικά η πιο αντιπροσωπευτική ένωση των διαφημιστικών εταιριών και εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εναλλακτικά θα μπορούσε αντιστοίχως να προβλέπεται η συμμετοχή του οργάνου αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου που ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας στην εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση στην Ελλάδα, εν προκειμένω δηλ. του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ).

2. Αίτημα απάλειψης των ποινικών κυρώσεων για τον κλάδο μας

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι στα άρθρα 33 και 34 όπου προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την παράβαση του νέου θεσμικού πλαισίου για τα παίγνια, περιέχεται, μεταξύ άλλων, ειδική διάταξη που καθιερώνει ποινικές κυρώσεις (ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ) για διαφημιστές που προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια (άρθρο 34 παρ. 2).

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μέχρι τώρα υφιστάμενων νομοθετικών κενών και ελεγκτικών δυσλειτουργιών μέσω της ποινικοποίησης της δραστηριότητας των νόμιμων φορέων της αγοράς, όπως των διαφημιστών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δηλούμενη πρόθεση του νομοθέτη να θεσπίσει με το εν λόγω νομοσχέδιο ένα καθολικό, συμπαγές και λειτουργικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου μέσω της ίδρυσης της «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» και κρίνεται, επομένως, ατυχής και απολύτως απορριπτέα. Θέση μας είναι ότι η ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της τήρησης της νομιμότητας από πλευράς των διαφημιζομένων ανήκει σαφώς στην πολιτεία και τα όργανά της και δεν πρέπει να μετακυλίεται με την απειλή της ποινικής καταδίκης σε φορείς της αγοράς, δηλ. στους ίδιους τους διαφημιστές, οι οποίοι δεν είναι ούτε ex officio υποχρεωμένοι αλλά ούτε και εκ των πραγμάτων σε θέση να διαδραματίσουν αυτόν τον θεσμικό ρόλο.

Η απειλή της επιβολής βαρύτατων ποινών στους διαφημιστές σε κάθε περίπτωση διαφήμισης κάποιου παρόχου υπηρεσιών παιγνίων που δεν πληροί τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, πρακτικά θα σήμαινε υποχρέωση του κάθε διαφημιστή να διαθέτει ένα απόθεμα χρόνου, κεφαλαίων και υποδομής προκειμένου να προβαίνει, πριν την πραγματοποίηση οιασδήποτε συναλλαγής, σε προκαταρτικό έλεγχο, ως άλλη διοικητική αρχή, των αδειών και των πάσης φύσεως νομιμοποιητικών κάθε υποψήφιου συναλλασσομένου.

Στην πραγματικότητα πρόκειται εν προκειμένω για τη θέσπιση στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου νόμου ενός ειδικού ποινικού αδικήματος για τους διαφημιστές σε σχέση με την ειδικότερη αγορά του παιγνίου. Το προφανώς άδικο και ανεφάρμοστο της εν λόγω ρύθμισης γίνεται ακόμη πιο σαφές αν κανείς φανταστεί τι θα συνέβαινε, αν αντίστοιχοι ειδικοί ποινικοί νόμοι θεσπίζονταν - και άρα αντίστοιχες ελεγκτικές αρμοδιότητες εμμέσως επιβάλλονταν – στους διαφημιστές και ως προς τους υπόλοιπους επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, κι επομένως αν έπρεπε οι διαφημιστές να ελέγχουν την πλήρωση των όρων λειτουργίας και την κατοχή νόμιμων αδειών από κάθε διαφημιζόμενο για κάθε κλάδο δραστηριότητας (π.χ. τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανεμπόριο, κ.ο.κ), υπό την απειλή της ποινικής καταδίκης.

Ο κλάδος των διαφημιστών δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση αυτόν το ρόλο και ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απάλειψη των σχετικών διατάξεων, που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να θεμελιώσουν ποινική ευθύνη για τους διαφημιστές.

3. Αίτημα απάλειψης της προσωρινής απαγόρευσης της διαφήμισης παιγνίων

Για τους ανωτέρω λόγους δεν μπορεί να γίνει δεκτή ούτε η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13, η οποία καθιερώνει με τρόπο απόλυτο την προσωρινή απαγόρευση κάθε διαφημιστικής δραστηριότητας που αφορά τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέχρι να εκδοθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων.

Η εν λόγω διάταξη ουσιαστικά ισχυροποιεί, έστω και προσωρινά, τα - από άποψη κοινοτικού δικαίου ιδιαίτερα αμφίβολα - υπάρχοντα μονοπώλια στην αγορά των παιγνίων, για όλο το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, και επομένως εκτρέφει εκ νέου την κρατούσα ανασφάλεια δικαίου, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή του νομοσχεδίου είναι καθ’ όλα πιθανό να κριθεί οποτεδήποτε δικαστικά ως αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο.

Επομένως, η εν λόγω διάταξη, αντί να συντελεί στη διαφάνεια, ουσιαστικά τοποθετεί τις διαφημιστικές εταιρίες πάλι εν μέσω μιας νομικά «θολής» κατάστασης, καλώντας αυτές να επωμιστούν την ευθύνη για ζητήματα που θα έπρεπε να λύνονται με τρόπο σαφή και ρεαλιστικό σε θεσμικό επίπεδο. Κατόπιν τούτου ζητούμε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 προς μια κατεύθυνση που, για το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, θα λαμβάνει υπόψη και θα σέβεται τις πραγματικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά και θα είναι σύμφωνο με τις κοινοτικές ελευθερίες και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους συνδρομή και συνεργασία στην ολοκλήρωση του έργου σας.

Η επιστολή αυτή κοινοποιείται στα Μέλη της ΕΔΕΕ για ενημέρωσή τους.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Γ. Μαύρος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΕ